പ്രകൃതിക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതികള്‍

പ്രകൃതി ക്ഷോഭം മുലം വീട് നഷ്ടപ്പെടുകയോ, മരണം സംഭവിക്കുകയോ, വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതാണ്.  അപേക്ഷ തഹസില്‍ദാര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടാല്‍ കുടൂംബത്തിന്  2,00,000 രൂപയും, കുട്ടികള്‍ മരണപ്പെട്ടാല്‍ 1,50,000 രൂപയും,   വീട് ഭാഗികമായി നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ 35,000 രൂപയും,  മുഴുവനായി നഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് 1,00,000   രൂപയും നല്‍കുന്നതാണ്.  

1)അപേക്ഷാഫോറം

2) വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഫോറം