ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുക.  പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫോറങ്ങള്‍, സര്‍ക്കുലറുകള്‍, ഉത്തരവുകള്‍,ചട്ടങ്ങള്‍,  മുതലായവ നിങ്ങളുടെ പക്കല്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ താഴെ കാണിച്ച ഇ-മെയിലിലോ, മേല്‍വിലാസത്തിലോ  അയച്ചുതന്നാല്‍ ആയതുകൂടി സൈറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതാണ്.  

shaju.vly@gmail.com

 This site Developed and Hosted By

 

SHAJU.P

SS, RDO Office, Perinthalmanna


Malappuram District

Kerala