ഹോം

വെബ്സൈറ്റ് വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയയാണ്. തടസ്സം നേരിടുന്നതിൽ ഖേദിക്കുന്നു.

  സന്ദേശം

    "ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദര്‍ശകന്‍ ഉപഭോക്താവാണ്. 
      അയാള്‍ ഞങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയല്ല.  
      ഞങ്ങള്‍ അയാളെ ആശ്രയിക്കുകയാണ്. 
      ഞങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് അയാള്‍തടസ്സമല്ല. 
      ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ അയാളാണ്. 
      ഞങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ അയാള്‍ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളല്ല. 
      അയാളതിന്റെ ഭാഗമാണ്. 
      ഞങ്ങള്‍ അയാളെ സേവിക്കുക വഴി അയാളോട് ഒരു സൗമനസ്യവും കാട്ടുന്നില്ല. 
      സേവിക്കുവാന്‍ അവസരം തരുന്നതുവഴി അയാള്‍
      ഞങ്ങളോടാണ് സൗമനസ്യം കാട്ടുന്നത്  "
                                                                              -മഹാത്മാഗാന്ധി-

OUR DISTRICT COLLECTOR

 

     
 
 
 
Sri.  K.GOPALAKRISHNAN ,I A S.

 

 

                                                           

                                                

                                                               

                                                                

 

  Tahsildar LR

 

Deputy Tahsildars

 

 

Statutory warning

Every effort has been made to avoid errors or omissions in this publication in spite of this, errors may creep in. it is notified that we will not be responsible for any damage or loss of action to any one, of any kind, in any manner, there from. it is suggested that to avoid any doubt the reader should cross-check the relevant materials of the publication with original Government publication of notification