വിധവാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

5 രൂപ കോര്‍ട്ട് ഫീ സ്റ്റാംപ് പതിപ്പിച്ച് വെള്ളക്കടലാസില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കണം.  ഭര്‍ത്താവിന്റെ മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, റേഷന്‍കാര്‍ഡ്, തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്, എന്നിവ പരിശോധിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തിയും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുന്നു. ആപേക്ഷിച്ച് ഏഴുദിവസത്തിനകം സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുന്നതാണ്.