അഗതി (ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്)

നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ 5 രൂപയുടെ കോര്‍ട്ട്  ഫീ സ്റ്റാംപ് പതിപ്പിച്ച്  റേഷന്‍കാര്‍ഡ് സഹിതം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം.  വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കുന്നു.