പടക്കം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈസന്‍സ്

 31-12-2008 മുതല്‍ നിലവില്‍ വന്നിട്ടുള്ള 2008 ലെ പുതിയ   എക്സ് പ്ലോസീവ് ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം 100 കിലോഗ്രാം വരെയുള്ള നിര്‍മ്മിച്ച പടക്കം ശേഖരിച്ച് വില്‍ക്കുന്നതിന് ജില്ലാകലക്ടര്‍ നല്‍കുന്ന ലൈസന്‍സ് മതിയാകും.   100  കിലോയ്ക്ക് മേല്‍  കണ്‍ട്രോളര്‍ ഓഫ് എക്സ് പ്ലോസീവിന്റെ ലൈസന്‍സാണ് നല്‍കുന്നത്.    ലൈസന്‍സ് ലഭ്യമാകുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ 0070-60-103-99 എന്ന ശീര്‍ഷകത്തില്‍ 500 രൂപ ട്രഷറിയില്‍ ഒടുക്കുവരുത്തി ചെലാന്‍ സഹിതം ജില്ലാ കലക്ടര്‍ക്ക് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.  100  കിലോഗ്രാമിന് മേല്‍  ലൈസന്‍സ്   ലൈസന്‍സ് ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കണ്‍ട്രോളര്‍ ഓഫ് എക്സ് പ്ലോസീവിന്   ജില്ലാ കലക്ടറുടെ എന്‍.ഒ.സി യോടുകൂടി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.