ഭുനികുതി

 

30-10-2014 മുതല്‍ പരിഷ്കരിച്ച ഭൂനികുതി

 

കോര്‍പ്പറേഷന്‍
1.62 ആര്‍ വരെ 
1 ആറിന്  10/- രൂപ
  1.62 ആറിന് മുകളില്‍  1 ആറിന്  20/- രൂപ
 മുനിസിപ്പാലിറ്റി /ടൗണ്‍ഷിപ്പ്  2.43 ആര്‍ വരെ  1 ആറിന്  5/- രൂപ
   2.43ആറിന് മുകളില്‍ 1 ആറിന്  10/- രൂപ
 പഞ്ചായത്ത് കോര്‍പ്പറേ8.1 ആര്‍ വരെ  1 ആറിന്  2.5/- രൂപ
  8.1 ആറിന് മുകളില്‍  1 ആറിന്  5/- രൂപ

 

 

 

 

 

 

ലാന്‍റ് റവന്യു കമമീഷണറുടെ 14-06-2012 ലെ എല്‍.ആര്‍.ബ3- 11432/2012 സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള ഭൂനികുതികള്‍ താഴെ വിവരിക്കും പ്രകാരമാണ്.

 

 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 2 ആര്‍ വരെ
1 ആറിന്  4/- രൂപ
   2 ആറിന് മുകളില്‍
 1 ആറിന്  8/- രൂപ
 മുനിസിപ്പാലിറ്റി /ടൗണ്‍ഷിപ്പ്  6 ആര്‍ വരെ   1 ആറിന് 2/- രൂപ
  6 ആറിന് മുകളില്‍
 1 ആറിന്  4/- രൂപ
 പഞ്ചായത്ത്  20 ആര്‍ വരെ
 1 ആറിന്  1/- രൂപ
   20 ആറിന് മുകളില്‍
 1 ആറിന്  2/- രൂപ